ایمیل fajreisfahan@yahoo.com

03154335314-5

شرايط عمومي مزايده فروش محصول پسته خشك  (مرحله دوم)

به نام خدا

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

شرايط عمومي مزايده فروش محصول پسته خشك  

1- متقاضيان شرکت در مزايده ،کليه شرايط مزايده را مورد بررسی کامل و جامع قرار داده و پس از قبول شرايط و بازديد از عين محصول نسبت به ارائه قيمت پيشنهادی اقدام نمايند لذا پيشنهاد قيمت به منزله قبول کليه شرايط خواهد بود . ( ارائه مدارک شناسایی شامل تصویر کارت ملی ،  در خصوص اشخاص حقیقی آخرین آگهی تغییرات و ثبت شرکت از سوی اشخاص حقوقی الزامی است . ) 

2- موضوع مزايده  فروش حدود 45 تن محصول « پسته خشك »  مي باشد كه در جدول بهای پيشنهادی ، ترکيب و ميزان آن تقريباً بر اساس نوع درجه مشخص می باشد . لذا پيشنهاد دهنده موظف به ارائه پيشنهاد قيمت برای هر رديف محصول به صورت يكجا می باشد و ارائه قيمت برای بخشی از آن مورد قبول نخواهد بود  .

3-  مبلغ سپرده 1.800.000.000 ریال  جهت كل محصول و جهت هر تن 40.000.000 ريال  ( براي متقاضي خريدار موردي) مي ‌باشد كه بايد از طرف شركت كننده طي يك فقره چك بانكي رمز دار در وجه شركت و يا واريزي به يكي از حسابهاي ذيل باشد :

            1-3-   بانك كشاورزي ، شعبه زواره ،  جاري  259260623     به نام شركت كشاورزي و دامپروری فجر اصفهان

            2-3-   بانك كشاورزي ، شعبه زواره ،  سپرده   610451473     به نام شركت كشاورزي و دامپروری فجر اصفهان

4- به پيشنهادات مبهم ، بدون سپرده و پيشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .

5- هرشرکت کننده مجاز به ارائه يک پيشنهادقيمت می باشد در غير اين صورت نام پيشنهاد دهنده از ليست مزايده حذف خواهد شد .

6- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . اشخاصی که امکان صادرات مستقیم پسته ( با نام شرکت فجر ) را داشته باشند یا نمایندگی از اشخاص خارجی و انعقاد قرارداد ارزی داشته باشند در شرایط برابر در اولویت هستند .

7- جلسه مزايده بعد از بازكردن پاكتهاي پيشنهاد  بصورت حضوري خواهد بود .  در صورت به حد نصاب نرسیدن  قیمتهای پیشنهادی بر اساس نظر کارشناس و صلاحدید هیات برگزار کننده ، بصورت حضوری برگزار خواهد شد . لذا حضور كليه شركت كنندگان در جلسه مزايده الزامي است.

8- پرداخت هرگونه عوارض و ماليات به عهده برنده مزايده خواهد بود .

9- كليه هزينه هاي مزايده و درج آگهي به عهده برندگان  مي باشد.

10-  محل تحويل محصول در انبار مزرعه چهارميل اردستان  و بر اساس قبض باسكول شركت خواهد بود.

 11- شركت كنندگان و خريداران محصول در جلسه مزايده دسته چك و اوراق بهادار را بهمراه خود داشته باشند.  لازم به ذکر است در صورت برنده شدن در جلسه مزايده قرارداد همزمان منعقد مي گردد  و شركت هيچگونه تأخير و عذري را نخواهد پذيرفت در غير اين صورت انصراف تلقي گرديده و سپرده وي نزد شركت ضبط مي گردد.

12- در صورتي كه برنده مزايده به هر علت از خريد مورد مزايده انصراف دهد سپرده وي به نفع شركت ضبط و مورد مزايده به فرد واجد شرايط ديگري واگذار خواهد شد .همچنين سپرده هاي نفرات دوم و سوم به مدت 48 ساعت نزد شركت باقي خواهد ماند تا در صورت انصراف نفر اول ، در صورت صلاحديد شركت با  نفرات دوم و سوم استفاده نمود. (بنابراين اعلام نفر دوم و سوم به منزله برنده قطعي پس از نفرات قبلي نخواهد بود و صرفاً بر اساس صرفه و صلاح شركت و از اختيارات كميسيون فروش خواهد بود .

13- فروش به صورت نقدی بوده و قبول چک با صلاحديد شرکت و يا همراه با ضمانتنامه بانکی صورت می پذيرد.

14 - خريدار موظف است حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از انعقاد قرارداد پس از تسويه حساب كامل محصول خريداري شده را از انبار شركت خارج نموده و پس از آن شركت هيچگونه مسئوليتي در قبال محصول فروش رفته ندارد.

15- حداكثر مهلت دريافت پيشنهادات تا ساعت 9 صبح چهارشنبه مورخ 17/02/1399 مي باشد و پاكت پيشنهادات  راس ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 17/02/1399 در محل شركت ، واقع در شهرستان نطنز ، روستای رحمت آباد  مفتوح و بررسي خواهد شد .

16- اعلام برندگان مزايده در روز برگزاری مزايده صورت خواهد گرفت درغير اينصورت حداکثر تا 72 ساعت بعد اعلام خواهدشد.

محل بازدید و برگزاری مزایده : رحمت آباد نطنز - تلفن:  03154335314    - فاكس : 03154335313 

:برگه ارائه پیشنهادات

    شرکت کشاورزی  و دامپروری فجر اصفهان (سهامی خاص)  
                  نوبت دوم -اردیبهشت ماه 99
اینجانب / شرکت ............................................................................ کدملی شناسه ملی ..................................................................   
  تلفن :.............................................. آدرس :.......................................................................................................................................................................  
                       
ضمن قبول کلیه شرایط شانزده گانه مندرج در برگ شرایط مزایده پیشنهاد خود را به شرح ذیل اعلام می دارد :   
                       
  ردیف نوع پسته رقم وزن تقریبی /کیلوگرم انس   نرخ پایه - ريال قیمت پیشنهادی هر کیلو(ریال) توضیحات  
  به عدد به حروف  
  1 فندقی درجه یک 618 26-24            
  2 فندقی درجه دو 4213 30-28            
  3 فندقی درجه سه 2513 34-32            
  4 فندقی درجه چهار 583 42-40            
  5 فندقی دهان بسته 11918 _ بر اساس 41.5 گرم مغز           
  6 فندقی زرد  2392 34-36 بر اساس 41.1 گرم مغز           
  7 کله قوچی درجه یک 482 20-22            
  8 کله قوچی درجه دو 2224 26-24            
  9 کله قوچی درجه سه 800 32-34            
  10 کله قوچی درجه چهار 104 42-44            
  11 کله قوچی دهان بسته 13931 _ بر اساس 42.5 گرم مغز           
  12 کله قوچی زرد 1719 34-36 بر اساس 46.7 گرم مغز           
  13 کله قوچی/فندقی نخودی 1910 48-50 بر اساس 40.6 گرم مغز           
  14 فندقی/کله قوچی مغز 118 ـ            
  جمع   43525            
  توضیحات :                   
1 تغییرات مثبت یا منفی ازنمونه های مشاهده شده  به ازای هررده انس ازرقم  کله قوچی   ..................................................................ریال وبه ازای هر رده انس از رقم فندوقی ................................................................ریال اعلام می گردد.  
2 قیمت پیشنهادی پسته های دهان بسته بر اساس گرم مغز درج شده ، اعلام گردد لذا در صورت مازاد و یاکسری وزن نسبت به گرم مغز اعلام شده ( در زمان تحویل که با حضور نمایندگان طرفین خواهد بود ) براساس تناسب همگن حساب می گردد .   
تعیین انس و گرم مغز با حضور نماینده طرفین در زمان تحویل انجام خواهد شد .    
3 قیمت پیشنهادی پسته های دهان بسته بر اساس گرم مغز درج شده ، اعلام گردد لذا در صورت مازاد و یاکسری وزن نسبت به گرم مغز اعلام شده ( در زمان تحویل که با حضور نمایندگان طرفین خواهد بود ) براساس تناسب همگن حساب می گردد .   
4 تعیین انس و گرم مغز با حضور نماینده طرفین در زمان تحویل انجام خواهد شد .   مهر و امضاءخریدار   
  محل بازدید و برگزاری مزایده : رحمت آباد نطنز - تلفن:  03154335314    - فاكس : 03154335313         
                       

                                                     

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید