ایمیل fajreisfahan@yahoo.com

03154335314-5

آگهی و شرایط شرکت در مناقصات 1399/04/29 شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

                                                                                          آگهي مناقصه

       شركت كشاورزي و  دامپروری فجر اصفهان ( سهامی خاص ) در نظر دارد نسبت به عملیاتهای مشروحه ذیل در واحد نطنز ( دامداری رحمت آباد ) را از طریق مناقصه اقدام نماید . لذا متقاضيان و شرکتهای دارای صلاحیت می توانند جهت بازدید از محل ، و دریافت فرم شرایط شرکت در مناقصه به آدرس شهرستان نطنز ، کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز به اصفهان ، روستای رحمت آباد ، واحد گاوداری رحمت آباد و یا سایت شرکت به آدرس www.fajreisfahan.com  مراجعه و یا با تلفن 54335314 – 031 تماس حاصل فرمایند .
اجاره تعداد 5 دستگاه تراکتور( 399و 285 اسب بخار) جهت ساخت خوراک دام ، برداشت کود در سالنها به وسیله دستگاه کود روب و زنبرکشی   
اجاره 1 دستگاه لودر جهت خوراک ریزی دام و 2 دستگاه جهت انجام امور محوطه 
خرید ماسه حدود 40.000 تن جهت بستر دام ( گاوداری رحمت آباد  ) 

تاریخ برگزاری مناقصه : 1399/04/29
مهلت ارائه پیشنهاد : از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 9 صبح مورخ 1399/04/29
محل برگزاری مناقصه  : شهرستان نطنز ،  کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز - اصفهان ، روستای رحمت آباد  

تلفن: 54335314-031                         فاکس : 54335313-031

 شرایط شرکت در مناقصه

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ( سهامي خاص )

 

موضوع : شرکت در مناقصه اجاره  حداقل 5 دستگاه تراکتور    

1- شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در نظر دارد نسبت به

الف ) اجاره3 دستگاه تراکتور ( 399 ) جهت تامین و ساخت خوراک دام با استفاده از فیدر میکسر

ب) اجاره 1 دستگاه تراکتور (285 ) جهت زنبر کشی

ج)  اجاره 1 دستگاه تراکتور (399 ) جهت برداشت کود در سالنهای شیری و تخلیه آن در دپوی انتهایی دامداری به وسیله دستگاه کود روب  موجود در گاوداری از طریق برگزاری مناقصه  اقدام نماید.

2-  محل انجام کار : نطنز – کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز به اصفهان – گاوداری رحمت آباد )

 3-  بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم دبیرخانه شرکت گردد.

4- مدت قبول پیشنهادات حداکثر تا ساعت 9 صبح  مورخ  29/04/99   می باشد.

5- میزان سپرده شرکت درمناقصه تراکتور زنبر کشی  مبلغ 40.000.000 میلیون ریال ، تراکتور ساخت خوراک دام با استفاده از فیدر میکسر 50.000.000 میلیون ریال و تراکتور برداشت کود در سالنهای شیری و تخلیه آن در دپوی انتهایی دامداری به وسیله دستگاه کود روب مبلغ 40.000.000 ریال  می باشد که می بایستی مبلغ مورد نظر به حساب شماره  259260623  بانک کشاورزی شعبه زواره بنام  شرکت کشاورزی فجر اصفهان  واریز و رسید آن به همراه فرم پیشنهادی تسلیم شود.

6- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید همراه با مدارک مناقصه و پیشنهادات تحویل شرکت گردد که پس از مهلت مقرر برای بازگشائی پاکتهای مناقصه و تعیین نفرات اول تا سوم و گذشت 7روز از زمان بازگشائی پاکتهای پیشنهادی قابل استرداد است.

7- نتایج بررسی پیشنهادات در کمیسیون معاملات شرکت بازگشائی و نتیجه صورتجلسه خواهد شد .و برنده مناقصه حداکثر تا یک هفته پس از سپری شدن مدت زمان مندرج در بند 7 به برنده ابلاغ می گردد .

8- شرکت  در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

9- شرکت کنندگان موظف به ارسال اطلاعات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه   به شرح ذیل می باشند.

الف: آگهی تاسیس وآخرین تغییرات ( در خصوص اشخاص حقوقی و تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی )

        ب:  رزومه و سوابق کاری  (- ارائه سابقه کاری مرتبط در انتخاب پیمانکار  به تشخیص کارفرما  موثر است . )      

10- به پیشنهادات مشروط یا مبهم ترتیب اثر نداده و حذف می گردد.

11- شرکت می تواند مقادیر حجم کار را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

12- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع مناقصه می باشد.

13- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم کل سپرده آنان به نفع شرکت ضبط خواهد شد و شرکت کننده در مناقصه حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

14- چنانچه برنده نفر اول مناقصه  یا برنده های دوم تا سوم پس از ابلاغ شرکت از امضاء قرارداد یا قبول انجام کار پس از 3 روز کاری خودداری کنند سپرده آنان به نفع شرکت ضبط گردیده و در خصوص تجدید مناقصه  شرکت تصمیم گیری می نماید.

15- کلیه مدارک ارسالی توسط شرکت کننده در مناقصه  باید مهر و امضاء گردد.

16- هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

17- موارد فوق ( تراکتور ) در تمام ایام سال حتی تعطیلات انجام خواهد شد و پیمانکار موظف به اجرای آن تحت هر شرایطی می باشد.

18- داشتن راننده متخصص مورد نیاز (با داشتن گواهینامه رانندگی مرتبط ) بر اساس قوانین کار توسط پیمانکار الزامیست .

19- کارفرما  اسکان گروهی در حد یک باب اتاق کارگری و سه وعده غذایی در شبانه روز را تامین می نماید .

20- تامین سوخت در تانکر سوخت واحد به عهده پیمانکار، پرداخت مبلغ سوخت وحمل به قیمت دولتی به عهده کارفرما - کلیه هزینه های جانبی شامل تعمیر ، نگهداری ، سرویس و غیره به عهده پیمانکار می باشد .

21- کارکرد تمام وقت حدود 18 ساعت در شبانه روز مطابق با ساعت کار شیر دوشی ( هانی وک ) و کارکرد تراکتور جهت زنبر حدود 18  ساعت میباشد .

22- کارکرد تراکتور جهت فیدر حدود 18 ساعت جهت دو شیفت کاری و حداقل 10 ساعت جهت یک شیفت کاری می باشد . ( 2 دستگاه تراکتور به صورت دو شیفت  و 2 دستگاه تراکتور به صورت تک شیفت )

23- کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.

24- برنده مناقصه موظف است معادل حداقل 5%بهای مبلغ قرارداد را تضمین معتبر(ضمانت نامه بانکی یاچک معتبر بانکی) بعنوان حسن انجام کار وتعهدات قراردادی به شرکت  تحویل نمایدکه پس ازاجرای کامل مفادقراردادبه پیمانکار مسترد خواهد شد و در صورت عدم انجام تعهد طبق نظر شرکت فجر اصفهان  ،خسارتهای وارده از محل فوق یا سایر اموال قابل رجوع تآمین خواهد گردید.

25- هیچ یک از شرکت کنندگان  درمناقصه ، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

26- داشتن بیمه شخص ثالث و حوادث ، گواهینامه مرتبط ، سند مالکیت یا کارت و  بیمه نامه  الزامی  می باشد .

مدارک مورد نیاز : سند مالکیت یا کارت ، بیمه نامه ، گواهی نامه رانندگی ، کارت ملی و  پایان خدمت می باشد که  می بایستی پیوست گردد . 

تبصره 1)  با امضا شرایط مناقصه  پیمانکار تائید می نماید که از کلیه قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران مرتبط با امور پیمانکاری جاری کشور آگاهی کامل دارد و در صورت انعقاد قرارداد با شرکت کلیه قوانین مذکور را رعایت خواهد نمود.

برگ پیشنهاد قیمت

      اینجانب  / شرکت  ................................................. كدملي......................................... کد اقتصادی .....................................شناسه ملی ................................

تلفن: .......................................................آدرس .......................................................................................................................................................                                                                                           

دارنده تعداد................. دستگاه تراکتور  با مشخصات ذیل کاملاً سالم به همراه کلیه تجهیزات ایمنی و مورد نیاز ضمن آگاهی از موضوع و شرایط مناقصه قیمت پیشنهادی خود را به ازای هر ساعت کارکرد بشرح ذیل اعلام می نمایم.

 

ردیف

نوع فعالیت

توضیحات

قیمت پیشنهادی به عدد ( ریال )

قیمت پیشنهادی به حروف

( ریال )

1

تامین و ساخت خوراک دام با استفاده از فیدر میکسر

یک دستگاه ( به ازای هر ساعت کارکرد )

 

 

2

زنبر کشی

یک دستگاه  ( به ازای هر ساعت کارکرد )

 

 

2

برداشت کود در سالنهای شیری و تخلیه آن در دپوی انتهایی دامداری به وسیله دستگاه کود روب

یک دستگاه به ازای هر ساعت کارکرد )

 

 

 

 

1-یک دستگاه تراکتور  ...................................................... اسب بخار ، .مدل / سال .....................................................

2-یک دستگاه تراکتور  ...................................................... اسب بخار ، .مدل / سال .....................................................

3-یک دستگاه تراکتور  ...................................................... اسب بخار ، .مدل / سال .....................................................

 

                                                                                                                      تاریخ

                                                                                                                      مهر و امضاء

                                                       شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ( سهامي خاص )

                                                                           شرایط شرکت در مناقصه عمومی

                                                                         موضوع : شرکت در مناقصه لودر

1-شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره  1دستگاه  لـودر جهت بارگیری و توزیع خوراک دام و دیگر امور اجرایی و2 دستگاه لودر جهت امور مربوط به محوطه واحد ، بستر برداری و دیگر امور اجرایی از طریق برگزاری مناقصه  عمومی اقدام نماید.

2- مدت انجام کار یکسال می باشد.  

3-  محل انجام کار : نطنز – کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز به اصفهان – گاوداری رحمت آباد )

 4-  بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم دبیرخانه شرکت گردد.

5- مدت قبول پیشنهادات حداکثر تا ساعت 9 صبح  مورخ  29/4/99  می باشد.

6- میزان سپرده شرکت درمناقصه پیمانکاری لودر، هر دستگاه مبلغ 50.000.000 میلیون ریال می باشد که شرکت کننده موظف است  مبلغ مورد نظر را به حساب شماره  259260623   بانک کشاورزی شعبه زواره بنام  شرکت کشاورزی فجر اصفهان  واریز و رسید آن بهمراه فرم پیشنهادی تسلیم شود.

7- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید همراه با مدارک مناقصه و پیشنهادات تحویل شرکت گردد که پس از مهلت مقرر برای بازگشائی پاکتهای مناقصه و تعیین نفرات اول تا سوم و گذشت 7روز از زمان بازگشائی پاکتهای پیشنهادی قابل استرداد است.

8- نتایج بررسی پیشنهادات در کمیسیون معاملات بازگشائی و نتیجه صورتجلسه خواهد شد وحضور متقاضیان یا نمایندگان تام الاختیار آنها با معرفی نامه معتبر در روز مناقصه الزامی می باشد.

9- نتایج بررسی پیشنهادات در کمیسیون معاملات شرکت و برنده مناقصه حداکثر تا یک هفته پس از سپری شدن مدت زمان مندرج در بند 7 به برنده ابلاغ می گردد .

10- شرکت  در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

11- شرکت کنندگان موظف به ارسال اطلاعات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه   به شرح ذیل می باشند.

الف: آگهی تاسیس وآخرین تغییرات ( در خصوص اشخاص حقوقی و تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی )

        ب:  رزومه و سوابق کاری  (- ارائه سابقه کاری مرتبط در انتخاب پیمانکار  به تشخیص کارفرما  موثر است . )     

12- به پیشنهادات مشروط یا مبهم ترتیب اثر نداده و حذف می گردد.

13- شرکت می تواند مقادیر حجم کار را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

14- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع مناقصه می باشد.

15- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم کل سپرده آنان به نفع شرکت ضبط خواهد شد و شرکت کننده در مناقصه حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

16- چنانچه برنده نفر اول مناقصه  یا برنده های دوم تا سوم پس از ابلاغ شرکت از امضاء قرارداد یا قبول انجام کار پس از 3 روز کاری خودداری کنند سپرده آنان به نفع شرکت ضبط گردیده و در خصوص تجدید مناقصه  شرکت تصمیم گیری می نماید.

17- کلیه مدارک ارسالی توسط شرکت کننده در مناقصه  باید مهر و امضاء گردد.

18-  هزينه هاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

19- موارد فوق ( لودر ) در تمام ایام سال حتی تعطیلات انجام خواهد شد و پیمانکار موظف به اجرای آن تحت هر شرایطی می باشد و 2 دستگاه لودر (خوراک سازی و خوراک ریزی ) بصورت چرخشی جهت روز و شب می باشند.

20- داشتن راننده متخصص مورد نیاز (با داشتن گواهینامه رانندگی مرتبط ) بر اساس قوانین کار توسط پیمانکار الزامیست .

21- کارفرما  اسکان گروهی در حد یک باب اتاق کارگری و سه وعده غذایی در شبانه روز را تامین می نماید .

22- تامین سوخت در تانکر سوخت واحد به عهده پیمانکار، پرداخت مبلغ سوخت وحمل به قیمت دولتی به عهده کارفرما - کلیه هزینه های جانبی شامل تعمیر ، نگهداری ، سرویس و غیره به عهده پیمانکار می باشد .

23- اجرای کار روزانه حداقل  10 ساعت مفید و به صورت غیر پیوسته در شبانه روز می باشد .

 24- کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد

25- برنده مناقصه موظف است معادل حداقل 5%بهای مبلغ قرارداد را تضمین معتبر(ضمانت نامه بانکی یاچک معتبر بانکی) بعنوان حسن انجام کار وتعهدات قراردادی به شرکت  تحویل نمایدکه پس ازاجرای کامل مفادقراردادبه پیمانکار مسترد خواهد شد و در صورت عدم انجام تعهد طبق نظر شرکت فجر اصفهان  ،خسارتهای وارده از محل فوق یا سایر اموال قابل رجوع تآمین خواهد گردید.

26- هیچ یک از شرکت کنندگان  درمناقصه ، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

27- داشتن بیمه شخص ثالث و حوادث ، گواهینامه مرتبط ، سند مالکیت یا کارت ، معاینه فنی و  بیمه نامه  الزامی  می باشد .

28-  با امضا شرایط مناقصه  پیمانکار تائید می نماید که از کلیه قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران مرتبط با امور پیمانکاری جاری کشور آگاهی کامل دارد و در صورت انعقاد قرارداد با شرکت کلیه قوانین مذکور را رعایت خواهد نمود.

مدارک مورد نیاز : سند مالکیت یا کارت ، بیمه نامه ، گواهی نامه رانندگی ، کارت ملی و  پایان خدمت  می باشد که  می بایستی پیوست فرم گردد . 

      اینجانب  / شرکت  ................................................. كدملي......................................... کد اقتصادی .....................................شناسه ملی ................................

تلفن: .......................................................آدرس .......................................................................................................................................................                                                                                           

دارنده تعداد................. دستگاه لودر با مشخصات ذیل کاملاً سالم به همراه کلیه تجهیزات ایمنی و مورد نیاز ضمن آگاهی از موضوع و شرایط مناقصه قیمت پیشنهادی خود را به ازای هر ساعت کارکرد مفید بشرح ذیل اعلام می نمایم.

 

ردیف

نوع فعالیت

توضیحات

قیمت پیشنهادی به ازای هر ساعت

به عدد ( ریال )

قیمت پیشنهادی به حروف

( ریال )

1

بارگیری و توزیع خوراک دام و دیگر امور اجرایی

یک دستگاه ( روزانه حداقل 10 ساعت کار مفید بصورت چرخشی شب و روز

 

 

2

امور مربوط به محوطه واحد ، بستر برداری و دیگر امور اجرایی

یک دستگاه ( روزانه حداقل  10 ساعت کار مفید

 

 

                                                                                                        

1-یک دستگاه لودر ........................................................................ مدل ، سال ..................................................... با طول پاکت ................................. متر

2- یک دستگاه لودر ...................................................................... مدل ، سال .................................................... با طول پاکت ................................. متر

3- یک دستگاه لودر ...................................................................... مدل ، سال .................................................... با طول پاکت ................................. متر

                                                                                                                                                         مهر و امضاء

 

 

 

 

                                                             شرایط شرکت در مناقصه عمومی  

                                                                  شرکت کشاورزی و دامپروری  فجر اصفهان ( سهامي خاص )

 

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در نظر دارد نسبت به خرید ماسه جهت واحد نطنز ( دامداری رحمت آباد ) از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. متقاضیان می توانند پس از قبول شرایط  25 گانه مندرج در این برگه پیشنهاد خود را اعلام  دارند . 

 1- موضوع مناقصه : خرید ماسه کویری بدون خاک جهت بستر دام برای مدت یکسال گاوداری رحمت آباد  

3- محل تخلیه : نطنز – کیلومتر 15 جاده قذیم نطنز به اصفهان – روستای رحمت آباد ، گاوداری رحمت آباد

 4- مقدار برآوردی : حدود 000/40 تن می باشد که فروشنده موظف است بر اساس نیاز خریدار ، روزانه در گاوداری تخلیه نماید .             

5- بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم دبیرخانه شرکت گردد.

6- مدت قبول پیشنهادات حداکثر تا ساعت 9 صبح  مورخ  29/04/1399  می باشد.

7- میزان سپرده شرکت در مناقصه  مبلغ 350 میلیون ریال می باشد که می بایستی مبلغ مورد نظر به حساب شماره  259260623  بانک کشاورزی شعبه زواره بنام  شرکت کشاورزی فجر اصفهان  واریز و رسید آن به همراه فرم پیشنهادی تسلیم شود.

8- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  باید همراه با مدارک مناقصه  و پیشنهادات در پاکت جداگانه تحویل شرکت گردد که پس از مهلت مقرر برای بازگشائی پاکتهای مناقصه و تعیین نفرات اول تا سوم تا گذشت 7روز از زمان بازگشائی پاکتهای پیشنهادی قابل استرداد است.

9- شرکت  در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

10- شرکت کنندگان موظف به ارسال اطلاعات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه به شرح ذیل می باشند.

الف: آگهی تاسیس وآخرین تغییرات ( در خصوص اشخاص حقوقی و تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی )

        ب:  رزومه و سوابق کاری  (- ارائه سابقه کاری مرتبط در انتخاب خریدار به تشخیص فروشنده موثر است . )    

ج ) اسناد مالکیت یا قرارداد مربوط به کامیونهای در اختیار جهت حمل ماسه

11- به پیشنهادات مشروط یا مبهم ترتیب اثر نداده و حذف می گردد.

12- شرکت می تواند مقادیر حجم کار را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

13- شرکت در مناقصه  و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع مناقصه  می باشد.

14- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم کل سپرده آنان به نفع شرکت ضبط خواهد شد و شرکت کننده در مناقصه  حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

15- هزینه آگهی  به عهده برنده خواهد بود.

 

 

 

 

16- چنانچه برنده نفر اول مناقصه و به ترتیب اولویت  برنده های دوم تا سوم پس از ابلاغ شرکت از امضاء قرارداد یا قبول انجام کار پس از 3 روز کاری خودداری کنند سپرده آنان به نفع شرکت ضبط گردیده و در خصوص تجدید مناقصه  شرکت تصمیم گیری می نماید.

17- کلیه مدارک ارسالی توسط شرکت کننده در مناقصه  باید مهر و امضاء گردد.

تبصره 1)  با امضا شرایط مناقصه  فروشنده  تائید می نماید که از کلیه قوانین تجاری و کار و امور اجتماعی و سایر قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران مرتبط با موضوع  آگاهی کامل دارد و در صورت انعقاد قرارداد با شرکت کلیه قوانین مذکور را رعایت خواهد نمود.

18- محل تحویل و تخلیه ماسه ، گاوداری رحمت آباد واقع در 15 کیلومتری جاده قدیم نطنز به اصفهان می باشد . ملاک توزین ، باسکول گاوداری رحمت آباد می باشد .

19- ماسه خریداری شده می بایست  بدون خاک ، کلوخ و هرگونه ناخالصی و مواد زائد بوده و به تشخیص خریدار مناسب جهت بستر و آسایش دام باشد .   

20- وسیله حمل ماسه می بایست  دارای سند مالکیت معتبر ، کارت خودرو ، معاینه فنی و  بیمه شخص ثالث و حوادث بوده و راننده دارای گواهینامه متناسب با خودرو باشد .

21- هر گونه عوارض و کسورات قانونی به عهده  فروشنده  می باشد .

22- هزینه حمل ، بارنامه و کلیه هزینه های جانبی تا محل تخلیه ماسه به  عهده فروشنده  می باشد .   

23-  جهت حمل ماسه باید از وسایلی استفاده نمود که دارای اتاق استاندارد باشد و از ریزش در مسیر و خیابان جلوگیری شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت کشاورزی و  دامپروری فجر اصفهان ( سهامي خاص )

برگ پیشنهاد قیمت مناقصه خرید ماسه

اینجانب / شرکت   : .................................................................. نام خانوادگی : ............................................................. نام پدر :   .........................................

كدملي.................................................. شناسه ملی  : ................................................

  نشانی:..............................................................................................................................................................................................................................                                                                                            تلفن: ............................................................................................................
 ضمن آگاهی از موضوع و شرایط مناقصه خرید ماسه شرکت کشاورزی و  دامپروری فجر اصفهان پیشنهاد خود را به شرح ذیل اعلام  می نمایم.

ردیف

شرح

نرخ  پیشنهادی به ازای هر کیلو

توضیحات

1

تحویل  ماسه کویری درجه یک بدون خاک از منطقه یزد

 

 

2

تحویل  ماسه کویری درجه یک بدون خاک از منطقه ابوزید آباد

 

 

3

تحویل  ماسه کویری درجه یک بدون خاک از منطقه کاشان

 

 

4

تحویل  ماسه کویری درجه یک بدون خاک از منطقه جرقویه

 

 

5

تحویل  ماسه کویری درجه یک بدون خاک از منطقه بادرود

 

 

6

تحویل  ماسه کویری درجه یک بدون خاک از منطقه اردستان

تحویل  ماسه کویری درجه یک بدون خاک از منطقه نائین

 

 

 

 

 

                                                                     تاریخ

                                                                      مهر و امضاء

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید