ایمیل fajreisfahan@yahoo.com

03154335314-5

  شرايط عمومي مزايده فروش محصول پسته خشك  

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

                                                        شرايط عمومي مزايده فروش محصول پسته خشك  

1- متقاضيان شرکت در مزايده ،کليه شرايط مزايده را مورد بررسی کامل و جامع قرار داده و پس از قبول شرايط و بازديد از عين محصول نسبت به ارائه قيمت پيشنهادی اقدام نمايند لذا پيشنهاد قيمت به منزله قبول کليه شرايط خواهد بود . ( ارائه مدارک شناسایی شامل تصویر کارت ملی ،  در خصوص اشخاص حقیقی آخرین آگهی تغییرات و ثبت شرکت از سوی اشخاص حقوقی الزامی است . ) 

2- موضوع مزايده  فروش حدود 45 تن محصول « پسته خشك »  مي باشد كه در جدول بهای پيشنهادی ، ترکيب و ميزان آن تقريباً بر اساس نوع درجه مشخص می باشد . لذا پيشنهاد دهنده موظف به ارائه پيشنهاد قيمت برای هر رديف محصول به صورت يكجا می باشد و ارائه قيمت برای بخشی از آن مورد قبول نخواهد بود  .

3-  مبلغ سپرده 1.800.000.000 ریال  جهت كل محصول و جهت هر تن 40.000.000 ريال  ( براي متقاضي خريدار موردي) مي ‌باشد كه بايد از طرف شركت كننده طي يك فقره چك بانكي رمز دار در وجه شركت و يا واريزي به يكي از حسابهاي ذيل باشد :

 1-3-   بانك كشاورزي ، شعبه زواره ،  جاري  259260623     به نام شركت كشاورزي و دامپروری فجر اصفه

 2-3-   بانك كشاورزي ، شعبه زواره ،  سپرده   610451473     به نام شركت كشاورزي و دامپروری فجر اصفهان

4- به پيشنهادات مبهم ، بدون سپرده و پيشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .

5- هرشرکت کننده مجاز به ارائه يک پيشنهادقيمت می باشد در غير اين صورت نام پيشنهاد دهنده از ليست مزايده حذف خواهد شد .

6- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . اشخاصی که امکان صادرات مستقیم پسته ( با نام شرکت فجر ) را داشته باشند یا نمایندگی از اشخاص خارجی و انعقاد قرارداد ارزی داشته باشند در شرایط برابر در اولویت هستند .

7- جلسه مزايده بعد از بازكردن پاكتهاي پيشنهاد  بصورت حضوري خواهد بود .  در صورت به حد نصاب نرسیدن  قیمتهای پیشنهادی بر اساس نظر کارشناس و صلاحدید هیات برگزار کننده ، بصورت حضوری برگزار خواهد شد . لذا حضور كليه شركت كنندگان در جلسه مزايده الزامي است.

8- پرداخت هرگونه عوارض و ماليات به عهده برنده مزايده خواهد بود .

9- كليه هزينه هاي مزايده و درج آگهي به عهده برندگان  مي باشد.

10-  محل تحويل محصول در انبار مزرعه چهارميل اردستان  و بر اساس قبض باسكول شركت خواهد بود.

 11- شركت كنندگان و خريداران محصول در جلسه مزايده دسته چك و اوراق بهادار را بهمراه خود داشته باشند.  لازم به ذکر است در صورت برنده شدن در جلسه مزايده قرارداد همزمان منعقد مي گردد  و شركت هيچگونه تأخير و عذري را نخواهد پذيرفت در غير اين صورت انصراف تلقي گرديده و سپرده وي نزد شركت ضبط مي گردد.

12- در صورتي كه برنده مزايده به هر علت از خريد مورد مزايده انصراف دهد سپرده وي به نفع شركت ضبط و مورد مزايده به فرد واجد شرايط ديگري واگذار خواهد شد .همچنين سپرده هاي نفرات دوم و سوم به مدت 48 ساعت نزد شركت باقي خواهد ماند تا در صورت انصراف نفر اول ، در صورت صلاحديد شركت با  نفرات دوم و سوم استفاده نمود. (بنابراين اعلام نفر دوم و سوم به منزله برنده قطعي پس از نفرات قبلي نخواهد بود و صرفاً بر اساس صرفه و صلاح شركت و از اختيارات كميسيون فروش خواهد بود .

13- فروش به صورت نقدی بوده و قبول چک با صلاحديد شرکت و يا همراه با ضمانتنامه بانکی صورت می پذيرد.

14 - خريدار موظف است حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از انعقاد قرارداد پس از تسويه حساب كامل محصول خريداري شده را از انبار شركت خارج نموده و پس از آن شركت هيچگونه مسئوليتي در قبال محصول فروش رفته ندارد.

15- حداكثر مهلت دريافت پيشنهادات تا ساعت 16بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 99/01/19 مي باشد و پاكت پيشنهادات  راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/01/20 در محل شركت ، واقع در شهرستان نطنز ، روستای رحمت آباد  مفتوح و بررسي خواهد شد .

16- اعلام برندگان مزايده در روز برگزاری مزايده صورت خواهد گرفت درغير اينصورت حداکثر تا 72 ساعت بعد اعلام خواهدشد.

محل بازدید و برگزاری مزایده : رحمت آباد نطنز - تلفن:  03154335314    - فاكس : 03154335313 

                                                     

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید