ایمیل fajreisfahan@yahoo.com

03154335314-5

ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ خرید کنجاله سویا ( مرحله دوم)

ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ شرکت فجر اصفهان

ﺷﺮﻛﺖ کشاورزی فجر اصفهان ، سهامی خاص در ﻧﻈﺮ دارد  نسبت به خرید15000 تن  کنجاله سویا هندی را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اقدام  ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﻣـﺬﻛﻮر ﻣـﻰ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را درﺳﻪ ﭘﺎﻛﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت واﻗﻊ در1-اصفهان-شهرستان نطنز-کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز به اصفهان-روستای رحمت آباد-شرکت کشاورزی فجر اصفهان به کد پستی8769141173 و یا 2-تهران –بزرگراه رسالت-نرسیده به بلوار افریقا-ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان-طبقه 11 –دبیرخانه شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ.

ﭘﺎﻛﺖ اﻟﻒ) ﺣﺎوي: ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ 000/360دلار ﻳﺎ ﻣﺒﻠﻎ 000/000/000/50 ریال ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪي (ﻓﻴﺶ وارﻳﺰي ﺑﻪ رﻳﺎل) و ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻼﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ٣ ﻣﺎﻫﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.

١-ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :

١-١- ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻼﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﺎ ٣ ﻣﺎه دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻰ از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻰ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﺷـﺮﻛﺖ فجر اصفهان ﺻﺎدر ﺷﻮد.

١-٢- وارﻳﺰ ﻧﻘﺪي رﻳﺎﻟﻰ : شماره حساب ارزی  440156786602  نزد بانک سینا شعبه مرکزی ( به شماره  سوئیفت: SINAIRTH )  به نام شرکت کشاورزی فجر اصفهان

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪه اول ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ٧ روز ﻛﺎري ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ، از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﻣﺘﻨﺎع و ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠـﺎم ﺗﻌﻬـﺪات را در ﻣﻬﻠـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه اراﻳـﻪننﻤﺎﻳﺪ، ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺿﺒﻂ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ، ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻧﻔﺮ دوم ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻰ ﮔﺮدد. درﺻـﻮرت اﻣﺘﻨـﺎع ﻧﻔـﺮ دوم از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻳﺎ اراﺋﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ، ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ١: اﺑﻼغ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻤﻴﻞ ﻳﺎ آدرس ﭘﺴﺘﻰ ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه ٢: در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺻﺎدر ﮔﺮدد، ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻰ در ﭘﺎﻛﺖ اﻟﻒ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﭘﺎﻛﺖ ب ﺣﺎوي:

ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻬﺮ واﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎ ﻣﺠﺎز ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺗﻮﺟﻪ : ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ و اراﺋﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺪارك ﻣﺬﻛﻮر درﭘﺎﻛﺖ (ب) ﺑﻄﻮر ﺟﺪي ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛـﺖ (ج) ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. ﻟـﺬا ازﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن و ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد در رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ ﻻزم را ﻣﺒﺬول دارﻧﺪ .

ﭘﺎﻛﺖ ج ﺣﺎوي :ﺣﺎوي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮاﻧﺎ ﻃﺒﻖ ﻓﺮم ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻك و ﻣﻬﺮ ﺷﺪه، ﺑﺪون ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﺷﻪ وﺧﻂ ﺧﻮردﮔﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀـﺎ ﺻـﺎﺣﺒﺎناﻣﻀﺎ ﻣﺠﺎز ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ:    

ﻧﺎم اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ :

                                                           ﺗﺎرﻳﺦ :  

زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد:

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎي اﻟﻒ ، ب و ج را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 16 مورخ 16/02/٩9ﺑﻪدبیرخانه  ذکر شده ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ . ﺿﻤﻨﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸـﺎﻳﻰﭘﺎﻛﺘﻬﺎ در روز  چهارشنبه 17/02/99 راس ﺳﺎﻋﺖ10 صبح در ﻣﺤﻞدفتر شرکت کشاورزی فجر اصفهان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺑـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓـﻰ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨـﺪ در ﺟﻠﺴـﻪ ﺑﺎزﮔﺸـﺎﻳﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﻰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه ١: ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ، اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﺎﻛﺘﻬﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻻك و ﻣﻬﺮ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ (ﭘﺎﻛـﺖ اﻟﻒ)اﺳـﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮم ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﺮم ﻗﺮارداد(ﭘﺎﻛﺖ ب) و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ(ﭘﺎﻛﺖ ج) ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ را درﻟﻔﺎف ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻻك و ﻣﻬﺮ ﺷﺪه ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه٢ : ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺑـﺮوز اﺧـﺘﻼل در روﻧـﺪ اﻧﺠـﺎم ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ، در ﺻـﻮرت وﻗـﻮع رﺧـﺪادﻫﺎ و ﺗﻌﻄـﻴﻼت ﻏﻴـﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ در آﺧـﺮﻳﻦ روز ﻣﻬﻠـﺖ ﻗﺒـﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ،اوﻟﻴﻦ روز ﻛﺎري ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﻴﻞ اﺧﺮﻳﻦ روز ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺿﻤﻨﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ اﻳﺎم (اﻳﺎم ﺗﻌﻄﻴﻼت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻧﺸﺪه) ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ زﻣـﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ وﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺎﺷﺪ، زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻰ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ روز ﻛﺎري ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮﻛﻮل ﻣﻴﮕﺮدد.

ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ

  • ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ

متقاضیان شرکت در مناقصه باید پیشنهادات خود را به صورت زیر ارائه نمایند :

1-1 قیمتهای پیشنهادی می بایست بر مبنای  دلار ارائه گردد .

٢-١- ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  CFRﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮﺑﻰ اﻳﺮان در ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس، اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﻴﻤﺖ FOBﻛﺎﻻ وﻛﺮاﻳﻪ ﺣﻤﻞ درﻳﺎﻳﻰ آن ﺗﺎ ﺑﻨﺎدر ﻣﻘﺼﺪ درج ﮔﺮدد و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻰ اﻳﺮاﻧﻰ اراﺋﻪ ﮔﺮدد  و فروشنده می تواند در سه مرحله کالای مورد مناقصه را تحویل دهد.

ﺗﺒﺼﺮه ١ : درﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎوﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ١٠ درﺻﺪﻋﻮارض ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

3-1-شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

٢-ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات :

ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف30 روز ﻛﺎري ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن و ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺧﺮﻳﺪ ، ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط و ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻓﺴـﺦ را ﻛﻪ ، ﻣﻌﺎدل 5% ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ اﻳﺮاﻧﻰ را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ فجر اصفهان ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠـﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ اﻋﻼﻣﻰ از ﺳﻮي ﺧﺮﻳﺪار، ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪارﺑﺮاي دوره ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺧﺴﺎرات ﺣﺎدث ﺷﺪه اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم ﺧﺮﻳﺪار ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ ﻣﺼـﻮن از اﻋﺘـﺮاض ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل اﺳﺖ .

٣-ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻰ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ( ﺑﺎ ﻧﻔﺮ اول ﻳﺎ دوم ) داراي اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

                       ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ:

ﻧﺎم اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ :

                                        ﺗﺎرﻳﺦ :

                                   اﻣﻀﺎء                 

IN  THE  NAME  OF  ALLAH

Conditions and specifications of Fajr international company

The Fajr Agriculture Corporation(privately held company), intends to purchase 15000 M/Ts Soybean meal؛ through international tender with the following terms and conditions:
All of qualified companies and suppliers who are interested to bid above tender are invited, to submit their offer in three separate sealed envelopes, to the secretariat located on Isfahan-Natanz city -15 km old Natanz road to Isfahan-Rahmat Abad village- Fajr agricultural company in Isfahan to 8769141173 or 
2-Tehran -Square Argentinean -Arrivals to the Blvd. Africa - Central building of Mostazafan Foundation-11th floor - And Ferdows Pars Animal Breeding

, Iran.

Envelope "A"  should contains:

Bid bond: bid bond worth Dollar360/000. (IRR50/000/000/000 )

Bid bonds may be deposited either cash in Rials or through an unconditional bank guarantee issued in Euros by Iranian bank., with three months validity and extendible for another three months.

1-The aforementioned Bid bond should be provided through one of the following mechanism:

1-1-Unconditional Bank guarantees with initial validity of three-months, and extensible for anotherperiod of three months to be issued by one of the Iranian banks in favor of fajr agriculture.

1-2-To present cash deposit receipt in IRR, showing the.ofBank SINA ACCOUNT no, no. IR900590044001500678660002Swift: SINAIRTH IRAN, esfahan branch and local currency account no.
In case the first winner refrains from submitting UPBG within seven working days after notice of winning award or signing the contract , then the relevant bid bond shall be collected by GTC and the contract shall be concluded with the second winner.

In case the second winner refrains from concluding the contract or submitting UPBG too, or signing the contract, the respective Bid bond will be collected.

Note1: The notice of winning award will be advised through e-mail or postal address which shall bemandatory.

Note 2: In case the bid bond is issued by the seller’s representative, the representation letter shall place inEnvelope A.

Name of applicant:

The name of the signatory:

Date :

Signature:

Envelope "B" should contains:

-One copy of the terms and conditions of this tender each page to be signed and stamped, by theauthorized signatory.

Note: Any shortcoming in presenting each of the above-mentioned documents in "envelope B" will be resulted not opening "envelope C". Therefore, you are requested to pay special attention to this point.

Envelope "C" should contains:

offers, which should be inserted in attachment no.1 to be signed and stamped by authorized signatory.

closing date and place for submitting of tender documents :

The aboe envelopes should be delivered to the secretariat located on latest by  tuesday on 05/05/2020. Meanwhilethe joint meeting for the opening of offers will be on wednesday at the same day(06/05/2020) .with the presence of bidder's representative(s) if they wish in our purchasingcommittee office at the 

Note 1: the separately stamped and sealed envelopes "A", "B" and "C" should be packed in a suitable cover stamped and sealed envelope.

Note2 : In case of unexpected holidays in governmental offices, and in order to prevent any problem in the process of the tender, in the last days of receiving the offers ,the first working day after the holiday will be the last of receiving the documents.. Meanwhile if the closing date of tender and opening of offers occurs on the day of the unexpected holiday, then the closing date will be the first working day after the holidays.

Other conditions :

1-Mode  of  presenting  offers :

Bidders should submit their offers in the following manner

1-1-Offers to be made in Dollar.

The offers to be indicated in Euro on CFR Bandar Abbas or BIK(Persian gulf)or Chabahar basis. FOB value and Freight rate should be mentioned separately .

1-2-Shipment by Iranian vessel is recommended .

Name of applicant:

The name of the signatory:

Date :

Signature:

Note1: in case of shipment by non–Iranian vessel, payment of foreign flag charges (10 PCT of totalfreight cost as per Iran Road Maintenance and Transportation Organization declaration)should be on seller's account.

Performance Bank Guarantee:

Seller have to submit an unconditional performance bond guarantee (U.P.B.G.) equal 5%of total value of the contract, to be issued by an Iranian bank within30.working days from the date of notice of winning award.

The said U.P.B.G to remain valid until three months after completion of shipment and be extendible for additional periods of three month(s), if required by the buyer.

If incurred losses exceed the amount of UPBG, the balanced of the said incurred losses shall be paid by the seller to the buyer without any right to protest.

Validity Of Offer

The submitted offer should be valid  up to concluding the contract.

Name of applicant:

The name of the signatory:

Date :

Signature:

 

 

 

 

ﻣﺸﺨﺼﺎت                       SpecificationSoybean meal

 

min

-

test weight

1

min

44.00

protein

2

max

12.00

moisture

3

max

6.00

ash

4

 

-

ocharatoxin A ng/g

5

max

-

foregn matters

6

max

-

broken & damaged

7

max

-

overheat grains

8

max

-

molded grains

9

 

-

free on live insect

10

max

20.00

Aflatoxin B1

11

max

-

TOTAL Aflatoxin

12

 

Negative

E.COLI (10gr/.0/1 gr)

13

 

5*10˚

mold

14

-

Negative

salmonella searching/25gr

15

 

-

zearalenon

16

 

7.00

fiber

17

 

2.00

fat

18

 

0.00

urea

19

 

15.00

peroxide

20

 

0.01

cadmium

21

 

-

tvn

22

           

 

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید