ایمیل fajreisfahan@yahoo.com

03154335314-5

شرایط شرکت در مناقصه عمومی خرید ماسه شور جهت بستر دام

                                                                    شرایط شرکت در مناقصه عمومی خرید ماسه شور جهت بستر دام

                                                                     شرکت کشاورزی و دامپروری  فجر اصفهان ( سهامي خاص )

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در نظر دارد نسبت به خرید ماسه جهت واحد نطنز ( دامداری رحمت آباد ) از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. متقاضیان می توانند پس از قبول شرایط  23 گانه مندرج در این برگه پیشنهاد خود را اعلام  دارند . 

 1- موضوع مناقصه : خرید ماسه شور کویری بدون خاک جهت بستر دام برای مدت یکسال گاوداری رحمت آباد  

3- محل تخلیه : نطنز – کیلومتر 15 جاده قذیم نطنز به اصفهان – روستای رحمت آباد ، گاوداری رحمت آباد

 4- مقدار برآوردی : حدود 000/22 تن می باشد که فروشنده موظف است بر اساس نیاز خریدار ، روزانه در گاوداری و با هماهنگی شرکت تخلیه نماید .             

5- بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم دبیرخانه شرکت گردد.

6- مدت قبول پیشنهادات حداکثر تا ساعت  16 بعد از ظهر مورخ  99/02/16 می باشد. و زمان برگزاری مناقصه در روز چهارشنبه مورخ  99/02/17 راس ساعت 14 بعد از ظهر می باشد.

7- میزان سپرده شرکت در مناقصه  مبلغ 200 میلیون ریال می باشد که می بایستی مبلغ مورد نظر به حساب شماره  259260623  بانک کشاورزی شعبه زواره بنام  شرکت کشاورزی فجر اصفهان  واریز و رسید آن به همراه فرم پیشنهادی تسلیم شود.

8- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  باید همراه با مدارک مناقصه  و پیشنهادات در پاکت جداگانه تحویل شرکت گردد که پس از مهلت مقرر برای بازگشائی پاکتهای مناقصه و تعیین نفرات اول تا سوم تا گذشت 7روز از زمان بازگشائی پاکتهای پیشنهادی قابل استرداد است.

9- شرکت  در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

10- شرکت کنندگان موظف به ارسال اطلاعات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه به شرح ذیل می باشند.

الف: آگهی تاسیس وآخرین تغییرات ( در خصوص اشخاص حقوقی و تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی )

 ب:  رزومه و سوابق کاری  (- ارائه سابقه کاری مرتبط در انتخاب خریدار به تشخیص فروشنده موثر است . )    

ج : اسناد مالکیت یا قرارداد مربوط به ماشین آلات  در اختیار ،  جهت حمل ماسه

11- به پیشنهادات مشروط یا مبهم ترتیب اثر نداده و حذف می گردد.

12- شرکت می تواند مقادیر حجم کار را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

13- شرکت در مناقصه  و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع مناقصه  می باشد.

14- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم کل سپرده آنان به نفع شرکت ضبط خواهد شد و شرکت کننده در مناقصه  حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

15- هزینه آگهی  و تمامی هزینه های برگزاری مناقصه عمومی به عهده برنده خواهد بود.

16- چنانچه برنده نفر اول مناقصه و به ترتیب اولویت  برنده های دوم تا سوم پس از ابلاغ شرکت از امضاء قرارداد یا قبول انجام کار پس از 3 روز کاری خودداری کنند سپرده آنان به نفع شرکت ضبط گردیده و در خصوص تجدید مناقصه  شرکت تصمیم گیری می نماید.

17- کلیه مدارک ارسالی توسط شرکت کننده در مناقصه  باید مهر و امضاء گردد.

تبصره 1)  با امضا شرایط مناقصه  فروشنده  تائید می نماید که از کلیه قوانین تجاری و کار و امور اجتماعی و سایر قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران مرتبط با موضوع  آگاهی کامل دارد و در صورت انعقاد قرارداد با شرکت کلیه قوانین مذکور را رعایت خواهد نمود.

18- محل تحویل و تخلیه ماسه ، گاوداری رحمت آباد واقع در 15 کیلومتری جاده قدیم نطنز به اصفهان می باشد . ملاک توزین ، باسکول گاوداری رحمت آباد می باشد .

19- ماسه شور خریداری شده می بایست  بدون خاک ، کلوخ و هرگونه ناخالصی و مواد زائد بوده و به تشخیص خریدار مناسب جهت بستر و آسایش دام باشد .   

20- وسیله حمل ماسه می بایست  دارای سند مالکیت معتبر ، کارت خودرو ، معاینه فنی و  بیمه شخص ثالث و حوادث بوده و راننده دارای گواهینامه متناسب با خودرو باشد .

21- هر گونه عوارض و کسورات قانونی ، بیمه و  ( مالیات عملکرد و ارزش افزوده ) به عهده  فروشنده  می باشد .

22- هزینه حمل ، بارنامه و کلیه هزینه های جانبی تا محل تخلیه ماسه به  عهده فروشنده  می باشد .  

23-  جهت حمل ماسه باید از وسایلی استفاده نمود که دارای اتاق استاندارد باشد و از ریزش در مسیر و خیابان جلوگیری شود.

شرکت کشاورزی و  دامپروری فجر اصفهان ( سهامي خاص )

برگ پیشنهاد قیمت مناقصه خرید ماسه

اینجانب / شرکت   : .................................................................. نام خانوادگی : ............................................................. نام پدر :   .........................................

  

كدملي.................................................. شناسه ملی  : ................................................

  نشانی:..............................................................................................................................................................................................................................                                                                                            تلفن: ............................................................................................................

     ضمن آگاهی از موضوع و شرایط مناقصه خرید ماسه شرکت کشاورزی و  دامپروری فجر اصفهان پیشنهاد خود را به شرح ذیل اعلام  می نمایم.

ردیف

شرح

نرخ  پیشنهادی به ازای هر کیلو

توضیحات

1

تحویل ماسه شور کویری درجه یک بدون خاک از یزد

 

 

2

تحویل  ماسه شور کویری درجه یک بدون خاک از آران بیدگل

 

 

                                                                     تاریخ

                                                                      مهر و امضاء

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید